کالج آی کی دو
  
+98(912)1207662   
     

تماس

استاد علی پوربایرام:

تلفن: +۹۸(۹۱۲)۱۲۰۷۶۶۲

ایمیل: pourbayram.ali@gmail.com