کالج آی کی دو
  
+98(912)1207662   
     

باشگاه‌ها

باشگاه مرکزی

استاد علی پوربایرام 
باشگاه پاس قوامین