کالج آی کی دو
  
+98(912)1207662   
     

چارت سازمانی (کمیته ها)

 • ریاست باشگاه 
  • معاون
  • نایب رییس بانوان
  • دبیر
   • کمیته‌ی فنی
   • کمیته‌ی آموزش
   • کمیته‌ی آزمون
   • کمیته‌ی مربیان
   • کمیته‌ی استان‌ها 
   • کمیته‌ی روابط عمومی
   • کمیته‌ی امور بین‌الملل
   • کمیته‌ی نمایش
   • کمیته‌ی تحقیق و پژوهش
   • کمیته‌ی انضباطی